#

Блог на Мирослав Севлиевски

Блог на Мирослав Севлиевски за политика, случки, хора, емоции и факти

Няма време за губене

 

Отговорът на яйцето

26 Юни 2009 г., публикувано в Обща

Отговорът на яйцето
Фалшивата битка между Атака и ДПС осра политиката, превърна политическия дебат в мръсен цирк и в тотална подмяна на демокрацията. Замериха с яйце Йордан Цонев в Бургас, по време на телевизионния дебат в центъра на града.
Той нарече Бургас град на разделението и обвини Атака, че насажда омраза и страх сред бургазлии. Те пък му го върнаха с още омраза и заплахи за страх.
Кого обслужва тази „политическа битка"? Това ли очакват хората от нас - кандидатите за депутати? Аз, като мажоритарен кандидат и водач на листата на Лидер с Новото време категорично отказвам да участвам в измислената война между ДПС и Атака, в която те се опитват да въвлекат всички.

Опитват се, но няма да стане. Бургас има нужда от нормални политици, България има нужда от нормални политици. От депутати, които ще работят за това да се случи промяната в политиката, да има развит туризъм и работа за хората, да няма проекти, които ще унищожат природата, да са чисти ръцете на децата на България, да имат те бъдеще.

В Новото време винаги сме правили публична политика, предлагали сме модерни и решения, работили сме за това да има правила, да се спазват законите и да се пази свещеното право на всеки български гражданин сам да избира кой да управлява държавата. Мой застъпник в Бургас е първият демократично избран президент на България Желю Желев.


Моята програма е ясният и категоричен отговор на „политиката на яйцето", отговор за промяна, отговор за бъдеще:

НОВОТО ВРЕМЕ ЗА ДЪРЖАВА,
КОЯТО ГАРАНТИРА
БЪДЕЩЕ НА ВСЕКИ БЪЛГАРИН

През изминалите 20 години българските правителства следваха политика на разрушаването и разграбването, политика на преживяването и политика на закърпването. В резултат на тази политика България, макар и държава членка на ЕС и НАТО, е сред най-бедните и слабо развити икономически страни в Европа, предоставяща по-лоши условия за живот и от държавите, преживели войни и разпад.

Време е да помечатем и да инвестираме в мечтите си. Време е за политика, която гради и инвестира в бъдещето на икономиката и на държавата, политика, която инвестира в бъдещето на всеки български гражданин.

Тази необходима градивна дългосрочна политика има много измерения, но основата на всички тях през 21 век е обща - образование и знания. Индустриите на 21 век се основават на научните открития и специализираните знания- комуникации, биотехнологии, медицина, фармацевтика, автомобилна промишленост, енергетика, изделия за бита, финанси, дори селското стопанство.

Икономиката на България все още се гради върху индустрии на 20 век. Ако това не се промени и след още 20 години българската икономика ще продължава да бъде слабо конкуретноспособна, с ниска добавена стойност и средната работна заплата и пенсия все още бъдат с пъти по-ниски от най-ниските в Европа.
Насърчаването на развитието на икономика с висока добавена стойност не е невъзможна мисия, нито запазена територия на клуба на богатите държави.

Днес страната ни се нуждае от управление, което може повече от това да планира бюджетна рамка и да изпълнява предписания на Европейската комисия. Време е за управление, което да даде шанс на българите - нация от интелигентни хора, да заживеят с неограничените възможности на новото време.

Новото време вижда и може да води българите по пътя на успеха, който има четири фундамента:
- Мечти и смелост
- Качествено образование, знания, научни изследвания и иновации
- Достъп до финансиране на бизнеса
- Правила и прозрачност, които гарантират равни възможности за всеки българин

В ГЛОБАЛНА СРЕДА ЗАТВОРЕНАТА ЛОКАЛНА ПОЛИТИКА УБИВА БАВНО

• Светът е обединен от общ проблем - криза. Няма държава, която да не е засегната от икономическата криза. Най-развитите финансово икономики пострадаха най-тежко от първичния шок - фалитът на Лиман Брадърс, който предизвика рязка обезценка на множество емисии ценни книжа и застраши финансовата стабилност на редица водещи банки и други финансови иституции.
Всички останали икономики са засегнати от вторичен и третичен шок - изтегляне на средства и спад на ликвидността (от капиталовия пазар и кредитния пазар) и последващ спад на потреблението, а от там и спад на износа и вноса.
Възстановяването на българската икономика зависи в значителна степен от темповете на възстановяване на водещите световни икономики по отношение на равнището на износа, както и от способността на страната да възстанови ликвидността и равнищата на кредитиране отпреди кризата. Държавите, които не излязат достатъчно бързо от рецесията, е вероятно да претърпят дългосрочен отлив на инвестиции и значително забавен икономически растеж. България се нуждае от политика, която да превърне световната криза в свое предимство.
• Изводите за причините, довели до финансовия колапс, налагат промяна на глобалната финансова архитектура. Нерегулирани до момента пазари и слабо регулирани финансови продукти и институции предстои да станат обект на стриктна регулация. Юрисдикции, които не отговарят на изискванията за прозрачност, ще загубят значителни възможности за привличане на капитали. Като последствие от предстоящите нови регулации е възможна релокация на капитали в нови финансови центрове. В тази променяща се среда България трябва да бъде в позиции да привлече нови капитали.
• Цената на петрола преди кризата достигна върхово равнище - 144.22 долара за барел за петрол „Брент" (03.08.2008 г.). Независмо от последвалия спад на цените в резултат на свитото потребление, цените на петрола бързо се повишават към равнищата отпреди началото на кризата. Годишният статистически доклад на Бритиш Петролеум показва, че през 2008 г. световните петролни запаси са намалели с 3 милиарда барела до 1,258 милиарда барела, или съотношение запаси към производство, равняващи се на 42 години. В резултат може да се очаква цените на петрола през следващите няколко години да достигнат и дори да надхвърлят равнищата отпреди началото на кризата. Това би довело до нов ценови натиск върху производството и потреблението и в крайна сметка до възможно преструктуриране на икономиката. Необходима е дългосрочна енергийна политика на България, която да гарантира възможностите за развитие на българската икономика. Бъдещето принадлежи не на страните с природни ресурси, а не тези с ресурси за генериране и въвеждане на иновации.
• Иновациите и съвременните средства за комуникация промениха света. При равни други условия бизнесът се базира не където са повечето му потребители, а където средата му предоставя най-подходящи възможности за работна сила. Днес знанието е основен икономически ресурс и двигател на икономическо развитие. България се нуждае от нова и по-адекватна политика за средно и висше образование, включително езикова подготовка, научни изследвания и иновации.


АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

Навлизането на българската икономика в рецесия налага специална икономическа и бюджетна политика, която да запази финансовата стабилност и да подкрепи икономиката на страната.
Правителството на България не може да продължи да бъде в ролята на наблюдател на процесите. Скоростта, с която българската икономика излезе от рецесията ще предопредели и дългосрочното икономическо развитие на страната.

Време е за правителство, което да преустанови поддържаната с години сиромахомилска политика на неинвестиране във важните обществени сектори при изтичане на милиарди от бюджета вследствие на кражби и корупция. В период на световна криза България се нуждае от агресивна икономическа политика, която да привлече капитали и да гарантира бъдещото развитие на страната. Мерките, от които се нуждае българската икономика са предпазни за съхраняването на възможностите на съществуващия бизнес и мерки за привличане на нови капитали.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

В ситуацията на рецесия българският бизнес се нуждае от препазна мрежа, която да предотврати тотален срив. Тази предпазна мрежа са мерките за противодействие на факторите, довели до рецесия - липса на кредитиране, водещо до спад на потреблението, включително рязък спад в покупките на ново строителсто и стоки и услуги за обзавеждане на дома. Без специални мерки за противодействие тази ситуация ще доведе до фалит на предприятия, безработица, намаляване на доходите и още по-значителен спад на потреблението. Необходимо е този порочен кръг да бъде прекъснат.
• На първо място, необходимо е да се възстанови банковото кредитиране. Новото време ще подпомогне този процес чрез въвеждане на специални временни стимули като финансиране на застраховки на новоотпусканите потребителски и ипотечни кредити. Ще увеличим капацитета на Българската агенция за експортно застраховане за застраховането на кредити на важните за българската икономика предприятия.
• Ще инвестираме допълнително средства в капитала на Българска банка за развитие за увеличаване на капацитета на инситуцията за отпускане на кредити за бизнеса.
• Ще създадем чрез Българска банка за развитие специален фонд за рефинансиране на проблемните кредити на предприятията със стабилен бизнес, които вследствие на кризата срещат проблеми и се нуждаят от допълнително време за обслужването на поетите задължения.
• Ще наложим тригодишен мораториум върху прекратяването на трудови договори на лица, заети в публичния сектор.
• Ще инвестираме в реновиране на важните обществени сгради - училища и болници, чрез което да се подпомогне строителния бизнес и производството на съпътстващи продукти за бита - текстил, мебелна промишленост и т.н.
• Ще работим за подписване на предпазно споразумение с МВФ, което да ограничава неразумното пилеене на обществени средства от бюджета и да бъде допълнителна гаранция за финансовата стабилност на българската икономика.
• Картели и нелоялна конкуренция днес изяждат хляба на честния български предприемач. За да се проборим с това ще осигурим прозрачност и ефективност на работата на Комисията за защита на конкуренцията. Незаконните картели и спекулантите трябва да бъдат преследвани и наказвани от държавата не само на книга.

МЕРКИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ КАПИТАЛИ

• Ще създадем условия за превръщането на България в нов европейски финансов център чрез: намаляване на 5% на корпоративното облагане за финансови институции, лицензирани и регистрирани в България, създаване на подходяща инфраструктура за клиринг и сетълмент , въвеждане на законодателство, гарантиращо високи стандарти за корпоративно управление и предвидимост и прозрачност на регулаторния орган, както и спазване на стандарите и добрите практики срещу прането на пари и финансирането на тероризма. През 2008 г. Дженерали ППФ премести презастрахователния си бизнес от Кипър в България. С допълнителни мерки България може да разгърне значителен потенциал за привличането на финансовата индустрия на Европа.
• Ще намалим корпоратвния данък на 8%, за да останат в бизнеса повече средства за подпомагане на неговото развитие, както и за да привлечем нови инвестиции в българската икономика.
• Ще въведем законодателство, насърчаващо рисковите инвестиции в малък и среден бизнес.
• Ще създадем регистър на добрите данъкоплатци и ускорени срокове за връщането на ДДС на тези фирми.
• Ще инвестираме в изграждане на инфраструктура, включително строителство на пътища и изграждане на пречиствателни станции за подпомагане на туристическия сектор.
• Ще инвестираме в разкриване на нови пунктове и облекчаване на процедурите за издване на туристически визи за България за подобряване на възможностите за привличане на туристи от държави извън ЕС.
• Ще въведем антикорупционни правила, с които да се гарантира прозрачност и контрол върху действията на администрацията за обезпечаването на еднкаво и справедливо третиране на всички икономически участници.
• Ще поддържаме активна политика за превръщането на България в енергиен център, включително чрез насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници. Ще насочим средства за подобряване на енегргийната ефективност на българската икономика, която да гарантира енергийната ни независимост.
• Ще вложим специални усилия за подкрепа на българското селско стопанство. Тези усилия непременно включват инвестиране в пътната инфрастриктура, водоснабдяване и канализация, иригация. От години българските села се обезлюдяват, а средната възраст на населението в тях драстично се покачва, тъй като лошите битови условия и липсата на перспективи за живот отблъскват хората. Качеството на живот в повечето български села е сравнимо с 19 век. Ще създадем административен капацитет за подпомагане на селските стопани за кандидатстване по европейски проекти. Ще подкрепим българското земеделие, като създадем система за финансиране на селскостопански застраховки чрез Държавна агенция за селскостопанско застраховане. Чрез създаването на застрахователен пул на доброволен принцип от българските застрахователи и адекватни презастрахователни програми, ще осигурим на българските производители застраховки срещу всички съществуващи рискове, включително суша и липса на опрашване, както и застраховане на добива за определени култури, като се изплащат обезщетения, във всички случаи, когато добивът е под определеното в застраховката равнище независимо от причините за това. Ще създадем специална програма в Българската агенция за експортно застраховане за гарантиране на кредитите на българските селски стопани за закупуване на техника. Приоритетно от планирания от Новото време фонд за рефинансиране на проблемни кредити ще бъдат отделени средства за преструктуриране на кредитите за селските стопани, които се нуждаят от допълнителен срок за погасяване на поетите от тях задължения.

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ ИСЛЕДВАНИЯ, ИНОВАЦИИ

• Ще въведем задължително интензивно изучаване на английски език още от началното образование и втори чужд език след 7 клас. Благодарение на развитието на новите технологии съвременните хора общуват много по-интензивно помежду си. Ако преди двадесет години имейлът не съществуваше, а телефонните разговори бяха скъпи и бизнесът общуваше помежду си чрез преведени от преводачи писма и телеграми, днес всяка обществена сфера - от туризъм до промишленост налага необходимостта от използване на общ език за общуване.
• Ще въведем система за изпреварващо увеличение на заплатите на българските учители, като увеличението на средствата се насочва към училищата с резултат на матурите, надвишаващ определено ниво.
• Ще продължим започнатото от Новото време през 2005 г. инвестиране в технологично обновление на училищата - закупуване на компютри и друга необходима техника. Ще инвестираме в технологично обновление на преподаваната материя, така че тя да може да бъде по-лесно и по-приятно възприемана от децата.
• Ще въведем програма за закупуване и предоставяне безплатно на компютри за всички ученици, завършващи четвърти клас.
• Ще преориентираме средства от програмите за повишаване на квалификации към висшите учебни заведения. Ще въведем система за предоставяне на допълнително средства на висшите учебни заведения, които: (1) привличат чуждестранни преподаватели; (2) поддържат активни програми за поддържане на учебни програми, ориентирани към нуждите на бизнеса; (3) поддържат активни програми за стаж и практикуване (4) имат активна научноизследователска дейност; (5) са създали и поддържат бизнес инкубатори за своите студенти и преподаватели.


СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


• Новото време вярва, че държавата трябва да осигурява качествена и пълноценна грижа за по-слабите и болните. Новото време ще въведе предоставянето на безплатни лекарства за пенсионерите и социално слабите. Недопустимо е пенсионерите да харчат почти цялата си скромна пенсия за лекарства, докато живеят в мизерия и лишения. Новото време приема, че това е социален ангажимент на държавата към хората, които са я построили с труда си и ще го изпълни чрез ограничаване на изтичането на средства от НЗОК.
• Ще въведем нов модел на здравеопазване, при който всеки гражданин да контролира извършените по неговата сметка разходи за здравни услуги. Това е възможно чрез адекватна система за отчитане и контрол на извършените разходи, каквато в момента отсъства. По този начин ще бъдат спестени милиони левове всяка година, които да бъдат насочени към разширяване и подобряване на качеството на здравните услуги, както и за повишаване на заплащането на лекарите и другите медицински работници.
• Новото време ще въведе като услуга, предоставяна от НЗОК ползването на сестрински грижи за тежко болните хора. Запазването на човешкото достойнство и подобряване нба качеството на живот е от първостепенна важност.
• Ще направим необходимото всички детски ваксини отново да са безплатни. Държавата трябва да има специална политика за здравето на българските деца.
• Държавата трябва да не чака общините, а да започне да инвестира в разкиването на нови детски градини. Раждаемостта трябва да се насърчава, а това е възможно само, когато семействата знаят, че могат да съчетават отглеждането на децата си със запазването на работата и доходите си.

ЗА СПРАВЕДЛИВА И ПРОЗРАЧНА ДЪРЖАВА

Новото време вярва, че българските граждани ще имат истинската свобода да се развиват и да реализират потенциала и мечтите си, едва когато са въведени и се прилагат еднакви правила за всички, едва когато всички са еднакво равни пред закона. За да осъществим целите си, предвиждаме следният пакет от мерки за органичаване на корупцията и гарантиране на прозрачност и ефективност на публичната администрация:

• Заплатите на служителите на МВР и прокуратурата трябва да са обвързани с броя на спечелените дела и осъдителни присъди. Както без хляб и вода, така и без справедливост не може да се живее.
• Необходима е по-висока ефективност на полицията, което означава радикална промяна на работната среда - инвестиране в оборудване, компютри и в реновиране на сградите. Необходима е система за стимулиране на добрите служители, включително материално. За целта трябва да се оптимизира структурата на МВР чрез намаляване на общата администрация и използване на възможностите на европейските програми и на държавния бюджет.
• Трябва да се активизира дейността на данъчните служби за проверка на лицата с имущество, несъответстващо на техните доходи. Политици, магистрати, полицаи и служителите в обществения сектор да декларират притежаваното от тях и семействата им имущество, което да подлежи на проверка.
• Необходимо е да се осигурят повече пари от държавата за съдебната система, включително за закупуване на компютри и друга съвременна техника. Политиците трябва да осигурят работен комфорт и насърчение за честни и работливи магистрати.
• Ще въведем диференциране на заплатите в държавната администрация с висок таван за съвестните и квалифицирани служители. Държавата трябва да стане по-добър работодател на способните и трудолюбивите.
• Компютър, а не чиновници, да оценява офертите по обществените поръчки. Румънците вече го направиха, защо не и ние. Необходимо е да се използват европейските програми и да се премахне възможността за злоупотреба с обществените средства, което е постижимо чрез въвеждане на изисквания за прозрачност по всички проекти и контрол.
• По примера на Корпуса на мира на Кенеди ще създадем Българския корпус за Европа - университетски преподаватели и студенти ще консултират за кандидатстването за европейски проекти малкия и среден бизнес извън София, за което ще получават възнаграждение от държавата.

 

Видео

Новото ВремеНавигация

Категории

Последни теми

Линкове

Блогрол

Архив

Абонамент